Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Smit2cvparts behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

2.Levering
2.1 Levering vindt plaats uit voorraad, mocht het produkt tijdelijk uitverkocht zijn, krijgt u bericht en het produkt wordt zo snel mogelijk en kosteloos nagezonden.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 2 werkdagen uitgezonderd de nalevering.
2.3 Wij streven ernaar om de produkten die voor 16:00 uur besteld zijn, de volgende werkdag te laten bezorgen. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 De produkten worden met de groots mogelijke zorg verpakt en verzendklaar gemaakt, derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door de transporteur.

3.Annuleren van de order
Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan alleen telefonisch. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW en excl. verzendkosten.

5.Overeenkomst
5.1 Een overeenkomst tussen Smit2cvparts en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Smit2cvparts op haalbaarheid is beoordeeld.
5.2 Smit2cvparts behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

6.Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite Smit2cvpart.nl zijn met de groots mogelijke zorg genomen, onderzocht en vermeld, maar kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst als het produkt iets, in redelijkerwijs afwijkt van de foto,s.

7.Geschillen
7.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
7.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Smit2cvparts is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

8.Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Smit2cvparts uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
8.2 Smit2cvparts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
8.3Smit2cvparts is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart Smit2cvparts uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

9.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Smit2cvparts en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Smit2cvparts er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.